Behandeling

Pisters Psychotherapie biedt zowel kort- als langdurende behandelingen.

Intake

Na een oriënterend telefonisch contact wordt u op de wachtlijst geplaatst en vindt er een intake plaats als u aan de beurt bent. Doorgaans is de wachttijd minimaal een half jaar of langer omdat ik alleen in de specialistische zorg werk. Als u graag wilt deelnemen aan de wachtlijstgroep, plannen we meteen een intake. De intake bestaat meestal uit 2 of 3 gesprekken waarin we een aantal vragenlijsten aangaande uw klachten, levensloop en eerdere hulp bespreken. Daarna valt de beslissing of u kunt gaan deelnemen aan de wachtlijstgroep. Indien de problematiek niet passend is bij mijn expertise, zal ik u terug verwijzen naar uw huisarts.

Behandeling

Na de intake wordt er door mij een behandelplan opgesteld, dat ik aan u voorleg en dat na uw instemming door u geaccordeerd dient te worden. In het behandelplan staan uw klachten, hulpvraag, behandeldoelen, achtergronden, diagnostische informatie en de voorgestelde therapievormen. Er wordt regelmatig geëvalueerd, indien nodig het behandelplan aangepast. De huisarts ontvangt jaarlijks een update van de stand van zaken van de therapie. De gemiddelde behandelduur van een traject in de Specialistische GGZ is twee jaar.

Gebruikte therapievormen:

Afronding

Zodra de behandeldoelen grotendeels behaald zijn, zal in onderling overleg de behandeling afgerond worden. Hieraan gaat altijd een uitgebreide evaluatie van de behandeldoelen vooraf. De huisarts krijgt na afronding een bericht.

Crisis

Het is mogelijk dat u gedurende uw behandeling gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.

Als u hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de huisarts, of buiten kantooruren met de huisartsenpost. Deze kunnen u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en uw eventuele medicatie.

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

De volgende mogelijkheden kunnen ook zeer behulpzaam zijn:

  • De Luisterlijn (088 0767 000):  Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.
  • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): Eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag bereikbaar. Voor mensen die denken aan zelfdoding.
  • Informatie over een ernstige psychische crisis vindt u op Thuisarts.nl.

Mocht dit alles niet lukken dan kunt u, ook buiten kantooruren, contact met mij opnemen.